Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną: https://nube.com.pl. Regulamin zawiera informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm).

§ 1 INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy jest administrowany przez NUBE Kamila Żmuda z siedzibą 43-600 Jaworzno, ul. Nadrzeczna 6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6322021703, REGON: 381849473 , Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej, tel. +48 534184862 , e-mail: kontakt.nube@gmail.com, zwaną w niniejszym regulaminie SPRZEDAWCĄ.

2. Celem działania Sprzedawcy jest sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej artykułów dla niemowląt, małych dzieci i matek – wyrobów własnych pod marką Nube, jak też wyrobów firm współpracujących.

3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4. Produkty znajdujące się w ofercie niniejszego Sklepu Internetowego mogą być wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Przy czym wszystkie produkty są szczegółowo opisane, jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Jednocześnie zwracam uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.

5. Wszystkie zdjęcia na stronie są autorstwa Sprzedawcy bądź Sprzedawca posiada stosowną licencję na ich rozpowszechnianie. Zabrania się wykorzystywania zdjęć bez zgody Sprzedawcy.

6. Wszelkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są własnością Sprzedawcy i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.

7. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

§2 DEFINICJE

SKLEP INTERNETOWY – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem https://nube.com.pl.
KUPUJĄCY- osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art.22.
PRODUKT – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3 ZAMÓWIENIE

1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką do Polski, w celu zamówienia produktu z wysyłką poza granice Polski KLIENT może skontaktować się pod adresem mailowym kontakt.nube@gmail.com i zapytać o taką możliwość.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje po otrzymaniu wpłaty na konto i zostaje wysłane w terminie podanym przy produkcie.

§4 CENY

1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto.

2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

§5 FORMY PŁATNOŚCI

1. Akceptowalnymi przez Sprzedawcę formami zapłaty jest:
a) przedpłata – przelewem na konto bankowe wskazane przez SPRZEDAWCĘ lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;
b) system płatności on-line Przelewy24 – system administrowany przez DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

2. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

§6 WYSYŁKA TOWARU

1. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

2. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.

3. W przypadku wysyłki za granicę koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie.

4. Zakupione produkty wysyłane są przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość przysługuje KONSUMENTOWI zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych
SPRZEDAWCY – chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI, jeżeli produkt jest personalizowany, KLIENT został poinformowany o wadzie produktu lub PRODUKT posiada jakiekolwiek ślady użytkowania przez KLIENTA.

7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych” za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

§8 RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy bez wad.

2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.

3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w opisie produktu. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT opisał podstawy reklamacji (z załączeniem zdjęć) oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał
zgłoszenie drogą elektroniczną (kontakt.nube@gmail.com) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.

7. Wadliwy PRODUKT – w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ – jeżeli będzie to możliwe i celowe – KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

11. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

13. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

§9 REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY W STOSUNKACH Z PRZEDSIĘBIORCAMI

1. Niniejszy paragraf Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI niebędącymi KONSUMENTAMI.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania PRODUKTU

3. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie – włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu – następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.

7. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez KLIENTA.

8. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, upoważniające KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

10. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w opisie produktu. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

11. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

13. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości – nie wymienione powyżej – w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym.

§ 10 USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy poprzez stronę WWW sklepu internetowego przetwarza formularz zamówienia produktów w sklepie internetowym.

2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem, gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA – składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
– w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)
– w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
– KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
– SPRZEDAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
– SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU.
W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

§11 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

2. Celem zbierania danych jest zakup przez KLIENTA z oferowanych przez SKLEP INTERNETOWY towarów i usług, a także wykonania ciążących na SPRZEDAWCY obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy, sprzedaży.

4. Dane udostępnione przez KLIENTA nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez KLIENTA nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.

2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce O NAS na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez
Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

3. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem.

4. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Sprzedawca może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

8. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Nube Kamila Żmuda, 43-600 Jaworzno, ul. Nadrzeczna 6, e-mail: kontakt.nube@gmail.com
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
*Uzupełnić bądź skreślić